Odstranjivanje identičnih tačaka

Ova naredba prikaže dijaloško okno koje služi za traženje, po potrebi za odstranjivanje, tačaka koje imaju različite brojeve ali iste ili slične koordinate.

U okno se zada naziv testiranog fajla i tolerancija (granična razlika kod koordinata) koja određuje kad trebaju tačke da budu tretirane za iste.

Ako uključite izbor Samo u protokol, program zapiše spisak identičnih tačaka u protokol ali testirani fajl ostavi nepromjenjen. Ako je taj izbor isključen, program će u zavisnosti od namještanja jednu od identičnih tačaka da odstrani iz spiska. Možete izabrat da vam u spisku ostane tačka sa manjim brojem ili sa nižim predbrojem.

Ako uključite izbor Ignorisat visinu, program će identitet da ocjeni samo na osnovu koordinata X i Y, koordinatu Z će prilikom testiranja da ignoriše.