Prenumeracija spiska

Po pozivu naredbe Koordinate->Prenumeracija ili Mjerenja-> Prenumeracija prikaže se dijaloško okno za prenumeraciju spiska.

Izbor ulaznog i izlaznog fajla

Naziv ulaznog fajla zadajte u okviru FajlU slučaju prenumeracije spiska koordinata možete zadat naziv i izlaznog fajla tako da Vam početni fajl ostane ne promjenjen. Pogodnost ovakvog postupka je u tome da se prvobitni i novi brojevi ne poklapaju tako da tokom rada neće doći do zabune.

Promjena predbrojeva

Kod promjene predbrojeva možete raditi na dva načina:

Namješanje konstantnog predbroja

Ako želite da kod svih tačaka ostane isti predbroj, dovoljno je vrijednost predbroja upisat u ulazno okno. Poslije završetka operacije sve tačke će dobiti isti predbroj.

Ukoliko želite da odstranite predbrojeve ostavite ulazni red prazan ili u njega upišite vrijednost 0.

Namještanje predbroja pomoću maske

Ukoliko želite da promjenite neke djelove osnovnog predbroja to možete uraditi koristeči promjenu pomoću maske. Maska Vam omogućava promjeniti samo neke od cifrara kod predbrojeva. Maska može zadata na dva načina:

 • Maska sa upitnikom

  Ako zadate masku u obliku ???xx??? (moguće je koristiti i ekvivalentan zapis ###xx###), sve cifre na poziciji na kojima su u masci upitnici (ili mrežica) će biti "sakrivene", dok će ostale dobiti dodatak koji je zadan u masci.

  Prvobitan predbroj 12345678 će po zadavanju maske ???9???? biti promjenjen na 12395678. Znakovi na pozicijama sa upitnikom će ostati nepromjenjeni dok će četvrta cifra da se promjeni na 9.

 • Maska sa pozicijama

  Prethodni način je pogodan ukoliko se mjenjaju pojedinačne cifre ali se na taj način ne može mijenjati njihov poredak. Ukoliko želite npr. prve tri cifre prebaciti na kraj predbroja prethodnim načinom to nećete uspjeti. Masku možete zadati i na takav načina da umjesto upitnika upišete poziciju znakova u predbroju zatvorene u malim zagradama. (npr. <8><7><6>9<4><3><2><1>).

  Iz razloga što svi predbrojevi ne moraju imati isti broj znakova pozicija se određuje numerisanjem s desna u lijevo a nikako obratno. Uvedenom maskom dobijete iste promjene kao u prethodnom slučaju (rezultat će opet bit 12395678).

  Ukoliko želite da indekse pišete sa lijeve strane možete cifre pisati u malim zagradama ali ispred morate dodati minus. Zapis <1> znači da je prvi znak sa desne strane, zapis <-1> znači da je prvi znak sa lijeve strane. Isti rezultat će te dobiti i ako uradite pomoću maske <-1><-2><-3>9<-5><-6><-7><-8>.

  Kod prenumeracije sa maskom imate mogućnost da prvobitni predbroj mijenjate ili prebacujete na proizvoljna mjesta. Npr.ako zadate masku <3><2><1>??<8><7><6>, prve tri cifre će biti prebačene na zadnje tri dok će četvrta i peta ostati bez promjene. Prvobitni predbroj 12345678 bi sad poslije zadavanja maske bio promjenjen na 67845123.

Promjena broja

Ukolko želite promjeniti brojeve tačaka, uključite okno za promjenu brojeva i zadajte početni broj tačke.

Ukoliko želite da korak kod brojeva tačaka pri prenumeraciji spiska koordinata bude drugaćiji nego 1, možete ga zadati u ulazno okno Korak. Ukoliko kao početni broj tačke zadate najveći željeni broj a korak zadate -1,spisak koordinata će biti postepeno prenumerisan od zadanog broja tačke (istovremeno će doći i do obratnog poretka tačaka u spisku).

U slučaju spiska koordinata, moguće je prenumeraciju uraditi iz jednog fajla u drugi (u starom fajlu ostanu tačke bez promjene dok će tačke sa novim brojevima biti u novom fajlu), ili u okviru jednog fajla (promjene se brojevi tačaka).

Osim standardnog načina prenumeracije moguće je brojeve mjenjati i pomoću maske, isto kao i kod predbrojeva.

Napomena

Ukoliko je za prenumeracijanamu spiska koordinata korištena maska preporučujemo Vam da prenumeraciju uradite u novi-prazan fajl. Ukoliko se odlučite da prenumeraciju uradite u starom fajlu na ekranu će Vam se pojaviti pitanje da li želite da vam program nastavi sa prenumeracijom.

Pozor

Poslije prenumeracije u okviru jednog fajla, fajl će se automatski preindeksovat tako da se već završena prenumeracija ne može vratiti naredbom Editacija->Korak nazad.

Prenumeracija

Prenumeraciju pokrenite tipkom (Prenumerisat). Možete izabrati da Vam se prenumeriše cijeli spisak ili označene stavke. Kod prenumeracije spiskova mjerenja program Vam ponudi i slijedeće izbore:

 • Prenumerisat stajališta

  Ukoliko obilježite ovaj izbor prilikom prenumeracije će vam se promjeniti i brojevi stajališta. Ukoliko je taj izbor isključen brojevi stajališta se neće promjeniti.

 • Prenumerisat orijentacije Ukoliko obilježite ovaj izbor izvršit će Vam se promjena brojeva orijentacija kod prenumeracije. Ukoliko je taj izbor isključen, brojevi orijentacija se neće promjeniti.

 • Prenumerisat alfanumeričke

  Ukoliko ste označili ovaj izbor, kod prenumeracije će Vam se promjeniti i brojevi tačaka sa alfanumeričkim identifikatorom.

 • Sačuvat duplikate

  U spisku mjerenja se može desiti da imate neke brojeve tačaka koji se ponavljaju (npr.u slučaju ponovljenog mjerenja). Kod normalne prenumeracija takve tačke bi dobile nove ili različite brojeve prema poziciji gdje se nalaze. Ukoliko je ovaj izbor označen to se neće desiti jer će takva ponovljena mjerenja dobiti isti broj i to prema prvom koji je promjenjen.

Poslije prenumeracije pojavi se protokol koji sadrži tabelu starih i novih brojeva tačaka.