Karakteristike tačaka

Tačke, ulazeći u izravnanje mreže, mogu imat razne karakteristike u zavisnosti od tog na koji način se imaju raspodjelit kod izravnanje mreže. Karakteristike se namještaju nezavisno od izravnanja po položaju i visini.

Karakteristike za izravnanje po položaju

 • Fiksne tačke

  Poznate tačke imaju fiksne izravnanjem nepromjenjive koordinate. Poslije izravnanja mreže poznate tačke će imat iste koordinate kakve su imale prilikom unošenja.

  Napomena

  Između poznatih tačaka ne bi trebalo mjerit kako dužine tako ni pravce. Mjerenja između poznatih tačaka nemaju utjecaja na novoizravnate koordinate ali negativno utjeću na srednju grešku.

 • Fiksni X, Fiksni Y

  U tačci sa tom karakteristikom se izravnanjem neće mjenjati koordinate X odnos. Y.

 • Slobodne tačke

  Slobodne tačke su sve one tačke mreže čije koordinate treba da se izravnaju. Koordinate svih slobodnih tačaka će prilikom izravnanja bit promjenjene. Ako mreža sadrži samo tačke tog tipa, mreža će istovremeno bit postavljena pomoću Helmertove transformacije na sve tačke mreže.

 • Fiksni nagib

  Ova karakteristika se koristi za spajanje sa poznatom-fiksnom tačkom. Ako jedna od tačaka ima karakteristiku Fiksna tačka a jedna Fiksni nagib, po završenom izravnanju bit će sačuvane koordinate poznate tačke i nagib sa poznate tačke na tačku sa karakteristikom Fiksni nagib.

 • Helmert

  Ako hoćete, poslije izravnanja mreže, da smjestite Helmertovou transformaciju samo na izabrane tačke mreže, označite izabrane tačke karakteristikom Helmert a ostale karakteristikom Slobodne.

Karakteristike za izravnanje po visini

 • Fiksne tačke

  Poznate tačke imaju fiksnu izravnanjem nepromjenjive visinu. Poslije izravnanja mreže poznate tačke će imat istu visinu kakve su imale prilikom unošenja.

 • Slobodne tačke

  Slobodne tačke čine sve tačke mreže čija visina treba da bude izravnata. Visine svih slobodnih tačaka će bit izravnanjem promjenjene. Ako mreža sadrži samo tačke tog tipa, mreža će pomoću Helmertove transformacije u isto vrijeme bit postavljena na sve tačke mreže.

 • Helmert

  Ako želite da poslije izravnanja Helmertovom transformacijom, postavite mrežu sa visinama samo na izabrane tačke mreže, označite visinu izabranih tačaka karakteristikom Helmert a ostale tačke karakteristikom Slobodna.

Ako želite da kod neke tačke zamjenite karakteristiku za izravnanje, postupite ovako:

 1. Izaberite odgovarajuću tačku u spisku približnih koordinata.

 2. Zamjenite karakteristiku tačke za položajno i/ili izravnanje povisini. Istovremeno možete zamjenit i bilo koji sljedeći podatak.

 3. Pritisnite tipku (Dodat). Ako tačka koja se dodaje ima isti broj kao već postojeća tačka u spisku približnih koordinata, neće bit dodan u spisak nego samo popravljen prema zadanim podacima.

Ako želite da promjenite karakteristike za više tačaka odjedanput, postupite ovako:

 1. Izaberite odgovarajuće tačke u spisku približnih koordinata. Pri izboru koristite tipke <Shift> i <Ctrl>, tako kako je u Windowsu.

 2. Ako je u spisku izabrano više tačaka, u ulaznim oknima će bit prikazane samo karakteristike za izravnanje (druge podatke nije moguće grupno promjenit). Promjenite karakteristiku tačaka za položajno i/ili izravnanje po visini. Ako jednu od karakteristika nećete da promjenite, ostavite je ne određenu ([-]).

 3. Pritisnite tipku (Dodat).Karakteristike za izravnanje će u spisku bit poravljene.