Prebacivanje podataka

Pomoću miša možete vršiti prebacivanje podataka u razna okna sa podacima. Prebacujete ili aktuelnu stavku (onu na kojoj je prikazan kursor), ili cijeli blok označenih stavki.

Postupak kod prebacivanja pojedinačnih stavki

 1. Postavite na željenu stavku kursor miša.

 2. Pritisnite lijevu tipku na mišu. Na izabranoj stavki će se pojaviti kursor.

 3. Držite pritisnutu lijevu tipku miša i krečite sa njim po slici. Kod kretanja možete pratiti kako se kursor miša mjenja prema tome u kojem se oknu momentalno nalazi.

  • Zatvorena ruka: Kursor ima ovakav izgled na plohi okna sa kojeg prebacujete stavku.

  • Otvorena ruka: Kursor će imati ovakav izgled na plohi okna koje je sposobno da prihvati podatke (drugi spisak istog tipa, računsko dijaloško okno, itd.).

  • Križ: Križ će se pojaviti kad je kursor miša postavljen na plohu glavnog okna programa.

  • Zabrana: Kursor će imati ovakav izgled kad je postavljen na polohu okna koje nije sposobno prebacivane podatke prihvatit.

 4. Ako je kursor postavljen na pravilno okno, oslobodite lijevu tipku na mišu. Podaci će se iskopirati ili prebaciti na odgovarajuće mjesto.

Postupak kod prebacivanja blokova stavki

 1. Označite željene stavke u spisku.

 2. Postavite kursor miša bilo gdje na oknu iz kojeg hoćete da prebacujete podatke.

 3. Pritisnite srednju tipku na mišu. Ako imate miša sa samo dvije tipke, pritisnite istovremeno lijevu tipku na mišu zajedno sa tipkom <Shift>.

 4. Držite srednju (lijevu) tipku na mišu stisnutu i pokrećite kursor po slici. Sljedeći postupak je isti kao i kod prebacivanja jedne stavke. Razlikuju se samo neki izgledi kursora:

  • Zatvorene ruke: Kursor ima ovakav izgled na plohi okna sa kojeg prebacujete blok.

  • Otvorene ruke: Kursor će imati ovakav izgled na plohi okna koje je sposobno da prihvati podatke (drugi spisak istog tipa, računsko dijaloško okno, itd.).

Kopiranje podataka

Ako prebacujete tačke iz jednog spiska u drugi, one će se izbrisat u prvom spisku. Ukoliko želite da ih iskopirate ili ostaviti podatke u početnom spisku, držite, kad pustite tipke na mišu, pritisnutu tipku <Ctrl>.

Ovaj postupak ima utjecaj samo na prebacivanje u spisak.Na prebacivanja u okna za računjanja tipka<Ctrl> nema nikakav utjecaj, tačka nije u spisku nikad izbrisana.

Mjerenja između okana podataka nije moguće prebacivat. Ukoliko želite iskopirati ili prenijeti mjerenja iz jednog fajla u drugi koristite za kopiranje funkciju Clipboard Editacija->Prenesi ili Editacija->Kopiraj i Editacija->Uloži .