Računanje tačaka na osi komunikacije

Ako je zadana cijela trasa, možete pristupit računanju detaljnih tačaka. U dijaloškom oknu zadajte početnu stacionažu od koje hoćete da sračunate tačke kao i interval staconaže među pojedinačnim tačkama. Poslije pritiska na tipku (Računanje) će bit sračunate sve detaljne tačke koje se nalaze na spisku koordinata detaljnih tačaka a ujedno se odmah napravi i protokol o računanju.

Tačke se numerišu u toku rada od broja 1 u smjeru rasta stacionaže.

Ako u sistemu GROMA imate spušten modul za kontrolni crtež odmah će se prikazati tok trase gdje su glavne tačke trase prikazane crno a detaljne tačke crveno.

Ako hoćete da sračunate tačke uložite u spisak koordinata, prebacite ih pomoću miša iz dijaloškog okna slično kao i u preostalom sistemu GROMA. Program će vas upitati dali hoćete da uložite tačke u osi komunikacije i na normalama.