Presjecište prava - kružnica

Presjecište prava - kružnica

Ovaj zadatak služi za računanje presjeka prave i kružnice. Prava se zadaje sa dvije krajnje tačke a kružnica sa tri.

Kružnicu za računanje zadajte sa tri tačke (preko tastature ili sa mišem) u okviru Kružnica. Poslije unošenja svake tačke pritisnite tipku za sljedeču tačku.

Potom zadajte obadvije krajnje tačke prave u dio Prava.

Ako unesete broj sračunate tačke i pritisnete na tioku (Računanje), program će sračunati koordinate presjecišta. U zavisnosti od konfiguracije mogu bit dva sjecišta, jedan ili nijedan (tretirana je samo prava a nikako sječica). U kontrolnom crtežu će se prikazat sračunata presjecišta. Aktivan, tj. taj koji je izabran u računskom oknu će u kontrolnom crtežu bit crven. Drugo rješenje, ako postoji, bit će zeleno.

Koordinate koje smo dobili možemo prebacit mišem u spisak koordinata.