Presjecanje iz dužina

Presjecanje iz dužina

U ovom dijaloškom oknu se računaju koordinate tačaka presjecanjem iz dužina. Unošenje ulaznih veličina je isto kao i kod ostalih zadataka.

Računanje koordinata presjecanjem iz dužina je nejednoznačno.(zadavanje ima dva rješenja, simetrična u odnosu na bazu). Kod zadavanja treba da se pridržavamo konvencije datom u opisu dijaloškog okna (lijevo stajalište - desno stajalište u odnosu na smjer prema određivanoj tačci). Položaj sračunate tačke možemo pogledati na kontrolnom crtežu.

Ukoliko zadati podaci ne ispunjavaju uslove za rješavanje, program će prijaviti grešku Konfiguracija nije rješiva.

Ako u izabranom skupu tolerancija imate namješten minimalni ugao presjeka kod presjecanja, program će taj ugao uporediti sa stvarno mjerenim uglom i u slučaju potrebe upozorit na grešku.