Práce s dvojími souřadnicemi v systému Groma

V souladu s vyhláškou č. 164/2009 Sb. je nyní třeba pracovat s dvojími souřadnicemi, viz bod 16.24 přílohy:

"Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami s přesností podle bodu 13.1 přílohy. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě (dále jen „souřadnice obrazu“) jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě. Kód kvality podle § 6 odst. 2 se vztahuje k souřadnicím polohy, nebo souřadnicím obrazu, kterými má být nemovitost v katastru geometricky a polohově určena."

Systém Groma v.9 obsahuje nástroje pro práci s dvojími souřadnicemi. Všechny potřebné nástroje jsou soustředěny v dialogovém okně Souřadnice - Dvojí souřadnice.

Při práci s dvojími souřadnicemi je třeba dodržovat určitá pravidla:

 1. Hlavní souřadnice jsou souřadnice obrazu - tyto souřadnice musí mít povinně každý bod. Souřadnice obrazu slouží k zobrazení bodu v mapě. Tyto souřadnice mohou mít kód kvality v intervalu 4-8 nebo žádný.
 2. Vedlejší souřadnice jsou souřadnice polohy. Tyto souřadnice nejsou z hlediska ISKN povinné. Jedná se zpravidla o měřené souřadnice, které určují polohu bodu v terénu. Technicky mají tyto souřadnice vždy přesnost odpovídající kódu kvality 3, takže u nich může být uveden pouze kód kvality 3 nebo žádný.
 3. Každý bod musí mít právě jeden kód kvality, tedy kód kvality musí být uveden buď u souřadnic obrazu (4-8), nebo u souřadnic polohy (3), podle toho, co je platným geometrickým a polohovým určením bodu. Není přípustný bod se dvěma kódy kvality, stejně tak jako bod bez kódu kvality.
 4. Před přenosem seznamu souřadnic do databáze je tedy třeba vytvořit seznam s dvojími souřadnicemi. Takovýto seznam lze vytvořit několika způsoby:

  • Zkopírováním hlavních souřadnic do souřadnic vedlejších
   Tento způsob lze použít, pokud mají být souřadnice obrazu a souřadnice polohy shodné úplně nebo pouze s několika výjimkami. Po zkopírování tlačítkem Zkopírovat hlavní souřadnice do vedlejších je třeba (nejlépe hromadnou změnou) upravit kódy kvality tak, aby měl každý bod pouze jeden přípustný kód, viz body 1. a 2. Poté je možno upravit jednotlivé body, které nemají mít shodné souřadnice.
  • Doplněním vedlejších souřadnic k hlavním
   Tento způsob lze použít, pokud máte samostatný seznam souřadnic pro souřadnice obrazu a pro souřadnice polohy. Potom můžete pomocí tlačítka Import vedlejších souřadnic z doplňkového souboru doplnit souřadnice polohy do seznamu se souřadnicemi obrazu.
  • Založením prázdného souboru pro dvojí souřadnice a jeho naplněním
   Také lze založit prázdný seznam souřadnic pro dvojí souřadnice nebo pomocí tlačítka Připravit soubor pro dvojí souřadnice uzpůsobit již existující soubor. Potom do něj lze přidávat jednotlivé body a editací jim doplňovat druhé souřadnice (v editaci bodu je i nástroj pro zkopírování hlavních souřadnic bodu do vedlejších).
 5. Systém Groma bere jako aktivní vždy hlavní souřadnice, tj. souřadnice obrazu, které jsou u bodů povinné. Pokud si v souboru s dvojími souřadnicemi přejete ve výpočetních úlohách a jiných nástrojích pracovat s vedlejšími souřadnicemi, je třeba souřadnice nejprve v celém souboru zaměnit tlačítkem Zaměnit hlavní a vedlejší souřadnice, a poté je zase zaměnit zpět. S ohledem na výpočetní práce tedy může být výhodnější pracovat se dvěma samostatnými soubory, a až před uložením do databáze je spojit dohromady, případně měřené souřadnice přesunout z hlavních do vedlejších.
Další požadavky na práci s dvojími souřadnicemi nepochybně vyplynou až z praktického užívání, takže, prosím, neváhejte obrátit se na nás s případnými náměty.