Informacije za korisnike

Instalacija sistema Groma u mreži

Sistem GROMA je tako napravljen da njegova instalacija i kretanje u okruženju računarske mreže teče bez problema. Program možete instalirat sa proizvoljne stanice u mreži na zajednički disk i spuštat sa bilo koje druge stanice.
 
 

1. Instalacija u mreži

Sistem Groma možete instalirat sa bilo koje mrežne stanice na bilo koji zajednički disk. Instalacioni program neće ulagat nikakve informacije u registre kao ni u sistem Windows. Jedina promjena na stanici, sa koje je Groma instalirana, je formirana stavka u Start menu.

Kod instalacije možete koristit standardno označeni put pomoću mrežnog diska, sa urađenom particijom, označenog slovom particije, isto kao standardni UNC put (definicija pomoću naziva mrežnog servera, npr. \\server\c\Groma6).

 
 

2. Deinstalacija sistema Groma

Kako sistem Groma ne ulaže nikakve informacije u registre kao ni u sistem Windows, deinstalaciju možete izvest jednostavnim brisanjem adresara sa programom Groma.
 
 

3. Spuštanje zajedničke instalacije sistama Groma

Sistem Groma lmožete spuštat sa bilo koje stanice u mreži sa koje je dostupan zajednički adresar u kome je Groma instalirana. Kod spuštanja možete koristit standardno označeni put pomoću mrežnog diska, sa urađenom particijom, označenog slovom particije, isto kao standardni UNC put (definicija pomoću imena mrežnog servera, npr. \\server\c\Groma6).

Jedinina promjena koju je dobro uradite na stanicama odakle Groma treba da bude spuštana je da napravite ikonu a po potrebi stavku u ponudi Start.

 
 

4. Zaštita sistema Groma od zloupotrebe

U mreži računara sistem Groma je zaštičen od zloupotrebe po pravilu pomoću mrežnog ključa koji može bit instaliran na proizvoljnoj stanici koja ja priključena na mrežu ili po poterbi na mrežnom serveru. Detalje o instalaciji mrežnog ključa i licencnog servera možete nač ovdje.
 
 

5. Namještanje mrežnih parametara

U adresaru sistema Groma se nalazi fajl network.ini, koji sadrži neka namještanja za rad u mreži. Ovdje se radi o tekstualnom fajlu koji se može popravljat bilo kojim tekstualnim editorom.

Moogućnosti namještanja su dokumentovane (uključujući i primjere namještanja) neposredno u konfiguracionom fajlu, ovdje, tako da ćemo ovdje nabrojat nejvažnije parametare:

Tip zaštite (stavka Network)
Ovdje se zadaje tip zaštite sistema Groma (0: lokalna zaštita, 1:mrežna zaštita).

Tip ključa (stavka KeyType)
Ovdje je nužno namjestit tip korištenog ključa. Tip ključa je utisnut direktno na plastičnom omotu. U toku razvoja sistema Groma davani su ključevi Pro, C a SuperPro.

Transportni protokol (stavka Protocol)
Ovdje možete da namjestite mrežni protokol koji treba da bude korišten kod traženja licencnog servera. Predviđeno je traženje na svim dostupnim protokolima. Izborom konkretnog protokola je moguće ubrzat traženje licencnog servera.

Označavanje licencnog servera (stavka ServerName)
Ovdje možete direktno da zadate ime ili IP adresu licencnog servera što može višestruko da ubrza traženje.
Pažnja: ova stavka ima funkciju samo za ključ tipa SuperPro.

Definicija mrežne maske ili IP adresu licencnog servera (stavka TcpIpSubnetMask)
Ovdje možete da zadate mrežnu masku ili IP adresu licencnog servera što može višestruko da ubrza traženje.
Pažnja: ova stavka ima funkciju samo za ključ tipa C.

 
 

6. Standardno smještanje konfiguracionog fajla sistema Groma

Sistem Groma razna namještanja ulaže u tekstualne konfiguracione fajlove. Akok lokacija fajla nije eksplicitno određena bit će smješten na standardno mjesto dato tipom operacionog sistema:

Postavljanje konfiguracionog fajla u Windows NT, 2000 i XP
Kod ovih operacionih sistema je za smještanje konfiguracionog fajla korištena promjenljiva sistema %USERPROFILE%. Ova promjenljiva ukazuje na privatni adresar prijavljenog korisnika tako da je zagarantovano da će svaki korisnik sistema imati svoju vlastitu konfiguraciju.

Postavljanje konfiguracionog fajla u Windows 95, 98 i ME
Kod ovih operacionih sistema promjenljiva sistema nije %USERPROFILE% namještena tako da će konfiguracioni fajl bit smješten direktnu u sistem Windows.

 
 

7. Iznuđeno smještanje konfiguracionog fajla sistema Groma

Ako iz nekog razloga standardna postavljanja konfiguracionog fajla ne odgovaraju, možete eksplicitno odredit druga postavljanja. Razlog može da bude npr. potreba da se konfiguracioni fajl postavi na mrežni disk u web adresar korisnika fda bi imao istu konfiguraciju kod prijavljivanja sa proizvoljne stanice u mreži. Postavljanje konfiguracionog fajla se može namjestit na dva načina:

Definicija konfiguracionog fajla pomoću parametra za spuštanje
postavljanje fajla je moguće namjestit pomoću parametra -u=imefajlasaputem. Ovaj parametar treba zadat u definiciji redu sa ikonama prikaza ili zapisniku u ponudi start. Parametri su razdvojeni sa bar jednim razmakom od naziva programa.

Ako put ka konfiguracionom fajlu sadrži razmak treba ga (ili cijeli parametar) zatvorit navodnicima (npr. -u="naziv fajla sa putem i razmacima" ili "-u=naziv fajla sa putem i razmacima")

Kod definicije puta možete koristit promjenljive sistema ili stavke iz registra. Nazivi promjenljivih se zatvaraju među znakove %%, stavke registra u slomljene zagrade <>. Ovi nazivi će bit zamjenjeni odgovarajućim vrijednostima.

Poznámka: Stavke registra su uzimane iz HKEY_CURRENT_USER.

Příklady:
c:\Groma6\Groma.exe -u=h:\Konfiguracija\groma.ini
c:\Groma6\Groma.exe -u=%USERPREFS%\groma.ini
c:\Groma6\Groma.exe -u="<Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Local Settings>\groma.ini"

 
 

8. Iznuđeno postavljanje konfiguracionog fajla u fajlu network.ini

Umjesto parametara kod spuštanja, možete postavljanje konfiguracionog fajla definisat u fajlu network.ini. Pogodnost ovog načina namještanja leži u tom što nije potrebno popravljat sve ikone na svim računarima u mreži (fajl network.ini je zajednički za cijelu instalaciju). Sljedeča pogodnost ovog načina je i ta što ova namještanje utjeću i na sve dodatne module sistema Groma.

S obzirom da se ovo namještanje odražava i na sve dodatne module sistema Groma koji koriste vlastiti konfiguracioni fajl, na ovaj način možemo definisat samo put za konfiguracioni fajl a nikako njegovo ime (koji je za svaku komponentu sistema drugaćiji).

Postavljanje fajla se definiše pomoću promjenljive ConfigFilePath fajla network.ini. Kod ove promjenljive se zadaje put gdje konfiguracioni fajl treba da bude postavljen. Svejedno je da li je put završen povratnom kosom crtom ili ne. Tom putu sistem dopuni konkretan naziv konfiguracionog fajla sa odgovarajućom komponentom.

Principi korištenja promjenljivih sistema i stavki iz registra su istovjetni kao kod definicije na redu za prikazivanje.

 
 

9. Kontrola postavljanja konfiguracionog fajla

Ako hočete da utvrdite aktuelni položaj konfiguracionog fajla, postupite na sljedeči način:

  • U ponudi sistema Groma izaberite naredbu Napomena - O programu.
  • U prikazanom dijaloškom oknu pritisnite tipku Dalji. Ako u oknu nema te tipke, pritisnite istovremeno tipke Shift i Ctrl i dva puta "klepnite" na sliku.
  • Kod sljedečeg prikaza dijaloškog okna ćete nači ime konfiguracionog fajla ispod stavke Preference File. Ako je naziv sa putem duži neće se prikazat cijel. Poslije toga treba sa mišem da pokažete na okno i pomjeratkursor tako da bi se mogao pročitat cijeli put.
 
 

10. Primjer konfiguracionog fajla

Ukoliko sistem Groma ne nađe konfiguracioni fajl korisnika na odgovarajućem mjestu (na standardnom mjestu ili na mjestu određenom nekim od gore navedenih načina), prekopira korisnik osnovni fajl sa namještanjima. Ovaj fajl je smješten u adresaru sa instalacijom sistema Groma i ima naziv groma.ini.

Ako hočete naka od osnovnih namještanja promjenit možete da primjer konfiguracionog fajla da poravite ili prekopirat u sistem Groma kao primjer fajla nekog korisnika. Svi korisnici koji još nemaju vlastitu konfiguraciju dobit će poslije kopiju ove osnovne konfiguracije.