Vyrovnání sítě

Izravnanje mreže

Opšti opis

Modul je određen za izravnanje geodetskih mreža po položaju i visini, metodom najmanjih kvadrata. Potpuno je integrisan u sistem GROMA. Njim se upravlja na isti način kao sa svim ostalim računskim zadacima sistema GROMA. Podatke možete mišem proizvoljno prebacivat iz spiska koordinata i spiska mjerenja kao i da ih možete direktno skupno očitat iz spiska mjerenja koji je prenesen iz totalne stanice bez potrebe bilo kakvog manuelnog zadavanja.

Primjer protokola za izravnanje mreže.
Primjer kontrolnog crteže za izravnanja mreže.

Matematički aparat

Mreža je izravnata metodom najmanjih kvadrata. Za računanje je korišten obrađeni i provjereni algoritmus izravnanja posrednjih mjerenja koji je razvijan i testiran na ČVUT Praha od godine 1982.

Metode izravnanja

Program omogućava računanja bilo kojeg tipa vezane i i slobodne mreže. Vezana mreža je postavljena u referentni sistem pomoću zadanih poznatih tačaka čije koordinate se ne mjenjaju tokom izravnanja. Slobodna mreža je postavljena pomoću Helmertove transformacije, ili na sve ili na izabrane tačke mreže.

Svakoj tačci možete dodat dvije karakteristike koje definišu na kakav način će tačka utjecat na izravnanje i postavljanje mreže. Karakteristika tačke se zadaje posebno za položaj a posebno za visine tako da sad tačka može imat npr. poznat položaj a (određenu) sračunatu visinu.

Karakteristike tačaka za položaj

Svakoj tačci možete pridodat karakteristiku, koja definiše na koji način će imat utjecaj na izravnanje po položaju i postavljanje mreže. Možete birat između ovih mogućnosti:
 • Poznata tačka
  Tačka ulazi u izravnanje kao fiksna ćije koordinate se neće mjenjati tokom izravnanja.
 • Poznati X, Poznati Y
  Kod ovih tačaka prilikom izravnanja neće bit promjenjena jedna od koordinata.
 • Poznati nagib (direkcioni ugao)
  Ova karakteristika se koristi zajedno sa poznatom tačkom. Poslije toga će bit sa koordinatama poznate tačke pohranjen i direkcioni ugao sa poznate tačke na tačku sa tom krakteristikom.
 • Slobodna tačka
  Ovom karakteristikom su općenito označene određivane tačke mreže. Ako sve tačke imaju ovu karakteristiku onda ćemo znat da se radi o slobodnoj mreži koja će bit postavljena Helmertovom transformacijom na sve tačke mreže.
 • Helmert
  Ako neke od tačaka mreže imaju ovu karakteristiku (mora bit barem barem dvije), radi se o određenim tačkama koje će istovremeno bit korištene i za određivanje transformacionog ključa za smještanje mreže. Slobodne tačke poslije toga neče bit korištene za računanje transformacionog ključa.

 

Karakteristike tačaka za visine

Svakoj tačci možete dodat karakteristiku, koja definiše na koji način će utjecat na izravnanje po visinama i smještanje mreže. Možete birat između ovih mogučnosti:
 • Fiksna visina
  Visina tačke ulazi u izravnanje kao fiksna.
 • Slobodna visina
  Tačka čija visina treba bit određena.
 • Helmert
  Određivana tačka, vidi karakteristike po položaju.

Računske kontrole

U toku računanja program radi cijeli niz kontrola ćije rezultate ulaže u protokolu. Među ove kontrole spadaju:
 • kontrola inverzije (dvije norme matrice rezidui),
 • kontrola uslova G h = 0,
 • norma vektora AT P w = 0,
 • dva računanje popravki geometrijskih veličina,
 • dva računanja popravki posredničkih veličina,
 • dva računanja [pvv],
 • kontrolna računanja wT P w.

Osim ovog program još provodi niz internih kontrola na koezistentnosti ulaznih podataka.

Testiranje popravki manjih veličina

Veličine sračunatih poravki geometrijskih veličina su testirane na udaljenost prema namještenim rizicima. Kod prekoračenja testa program sračuna procjenu greške kod geometrijske veličine. Ova procjena je relativno sigurna za pretpostavku pojedinačnih grešaka u fajlu sa mjerenjima.

Karakteristike tačnosti

Program kod izravnanja odredi karakteristiku tačnosti geometrijskih veličina i izravnatih koodinata. Kod geometrijskih veličina se radi o srednjoj grešci, kod izravnatih koordinata o srednjoj grešci i elipsi grešaka. Elipse grešaka su prikazane na kontrolnom crtežu mreže.

Etapna mjerenja

Program omogućava poređenje pojedinačnih etapa izravnanja mreže. U protokol unese u tabeli spiskova, veličine nagiba i pravaca pomaka kod tačaka između obadvije etape.

Kontrolni cretež

Ako u sistemu GROMA uključite kontrolni crtež, program odmah po završenom izravnanju prikaže konfiguraciju mreže sa mjerenim veličinama i elipsama grešaka.

Ograničenja demonstracione verzije

Demonstraciona verzija programa radi samo sa demonstracionim fajlom podataka. U fajlu podataka možete da radite neke ograničene promjene kako bi mogli da probate sve varijanete i priključenja mreže kao i način upravljanja dijaloškim oknom. Dozvoljene promjene ulaznih podataka su ograničene sljedečim pravilima:
 • Možete proizvoljno mjenjat karakteristike i približne koordinate tačaka mreže.
 • Tačke u mrežu nemožete dodavat kao ni skidat kao ni mjenjat njihove brojeve.
 • Dužine možete skidat (između fiksnih-datih tačaka ne smiju bit mjerene dužine), ali ih ne možete dodavat.
 • Pravce ne možete dodavat kao ni skidat.
 • Možete proizvoljno mjenjat vrijednosti i srednju grešku mjerenih geometriskih veličina (pravci i dužine).

Računanje sa demonstracionim podacima protiče isto kao kod pune verzije a konačni protokol će bit kompletan