Računanje trase komunikacije

Računanje trase komunikacije

Ulazne veličine

Trasa komunikacije je definisana spiskom elemenata komunikacije (prava, prelaznica, kružna krivina). Ovi elementi su definisani sljedečim vrjednostima:
 • Koordinate početnih tačaka pojedinačnih elemenata (npr. prava-prelaznica, prelaznica-kružnica, isl.)
 • Stacionaža početnih tačaka elemenata
 • Radijus kružnice
 • Parametri prelaznice

Ovi ulazni podaci mogu bit određeni npr. sistemom ROADPAC.

Pomočni elementi

Trasa može bit sastavljena od ovih elemenata:
 • Prava
 • Kržna krivina
 • Klotoida
 • Kubna parabola

Na trasi su dopuštene samo takve kombinacije elemenata koje odgovaraju geometrijskim kontrolama. Kombinacije koje nisu dopuštene su npr.:

 • Prava - Prelaznica - Prava (Prelaznica bi morala imat na obadva kraja nultu zakrivljenost).
 • Kružnica - Kružnica (ako imaju različite radijuse - na dodiru bi došlo do nespajanja).
 • Prelaznica - Prelaznica - Prelaznica.

Posljednji element trase nesmije bit prelaznica.

Kontrole

Prije računanja detaljnih tačaka proteči će temeljita kontrola ulaznih podataka. Kontrola obuhvata ove dijelove:
 • Kontrola radijusa elementa: Kod ove kontrole su upoređeni radijusi krivine susjednih elemenata koji se nadovezuju. Ako razlika radijusa prekoračí vrijednost 0.5m, pojavit će se obavijest o grešci.
 • Kontrola dužina elemenata: Kod ove kontrole su upoređene dužine elemenata sračunate iz stacionaže sa dužinom sračunatom iz skoordinata krajnjih tačaka i iz sljedečih parametara elementa. Ako razlika dužina prekorači vrijednost od 0.05m, pojavit će se obavijest o grešci.
 • Kontrola spojivosti: Program kontroliše spojivost trasa preko ugla tangenti. U tačkama u kojima se dodiruju pojedinačni elementi sračuna nagibe tangenti prema obadva elementa. Ukoliko se nagibi razlikuju više od 0.01g, pojavit će se obavijest o grešci.

Detaljne tačke na trasi komunikacije

Program sračuna koordinate detaljnih tačaka na trasi komunikacije u zadanom intervalu odakle počinje stacionaža.

Detaljne tačke na normalama

Program sračuna kod svih detaljnih tačaka normale prema trasi i na tim normalama sračuna dati broj tačaka u zadanom koraku poprečne stacionaže.

Elementi za iskolčavanje

Sračunate tačke mogu bit uložene u spisak koordinata ako ih prebacimo mišem u sistem GROMA. Pomoću zadataka Elamenti polarnog iskolčavanja ili Elementi za ortogonalno iskolčavanje mogu se sračunati elementi za iskolčavanje.

Protokoli

Kod svih računanja automatski nastaju tekstualni protokoli o računanju. Ove protokole je moguće neposredno editovat u programu GROMA, štampat, ili dalje obrađivat proizvoljnim tekstualnim editorom. Djelovi protokola iz pojedinačnih računanja se automatski ne ulažu nego tereba u konačnom protokolu detaljno tražit i odstranit ostatke računanja koja su bila netačna.

Kontrolni crtež

Ako u sistemu GROMA uključite kontrolni crtež od tačaka koje su obuhvačene računanjem, program odmah po završenom računanju prikaže tačke na trasi komunikacije. Tačke na normalama su prikazane postepeno po pokazivanju mišem na broj tačke na trasi, u kojoj treba da bude prikazana normala